Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Anders JarnemoÖrnräkning 8 januari 2022

Örnräkningen genomfördes under goda förutsättningar för de flesta. Antalet observerade havsörnar motsvarar antalen under de senaste åren. Vi kanske rent av ligger på det antal övervintrande havsörnar som området kan föda?

Havsörn
I likhet med de senaste åren så stördes örnräkningen i vissa områden av de i pandemitider ökande friluftsaktiviteterna. Det handlade om jakt vid Odersberga och Maltesholm, fiske ute vid kusten och annat friluftsliv. Detta påverkar naturligtvis räknandet. Ute vid matningsplatsen vid kusten påverkade någon störning örnarna från kl 1100 och framåt. Trots detta så fanns det totalt mellan 33 och 36 örnar i området. Detta ligger väldigt nära förekomsten under 2021 och är fler än 2020 då 28 individer fanns i området. I dessa antal ingår även Trolle-Ljungby mosse där störningen i hjorthägnet är minimal och där något ätbart intresserade örnarna. De 8 till 9 ex som fanns där blev kvar hela förmiddagen. Likaså föreföll örnarna vid Gruarna vara tämligen stationära.

I området Hammarsjön och söder därom sågs ett tjugotal olika örnar. Vilket i stort motsvarar antalet under 2021. Summerar man sjöarna norr och nordost om Kristianstad så finner man också där ungefär samma antal som 2021. Dock lite annorlunda fördelade. Spannet på 3 till 6 ex för Råbelövsjön beror på att 2 adulta örnar sågs såväl där som vid Fredriksdalsviken. Det går inte att utröna om det är ett och samma par eller om det är två olika.


Genom bevakningen så har vi kunnat få en god uppfattning om hur örnarna förflyttade sig eller uppehöll sig och därmed undvika dubbelräkning. Därför kan sammanställningen ses som ett tämligen tillförlitligt minimiantal. Antalet observerade havsörnar har varit ungefär lika många under de senaste åren. De fördelar sig dock lite olika områdesvis över tiden. Kan det vara så att vi nått något slags maxtak för det antal örnar som området kan föda under vintern?  

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2022-01-08

Lokal                   Antal örnar    Adulta          Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl                 33-36           7-8                   26-28
Tr Ljungby mosse

Ivösjön                         5              3                      2           

Oppmannasjön/             3-6            1-3                     2-3                                    
Råbelövsjön     

Odersberga/                  7               3                      4           
Gummastorpasjön 

Araslövssjön/                4-5              2                     2-3   
Isternästet 

Hammarsjön                 8-9             2-3                     6

Söder om Hammarsjön     12              2                      10

Totalt                       72-80         20-24                  52-56


Kungsörn
Denna gång sågs 3 kungsörnar i vårt område. Dessa fördelade sig grovt med två i de norra delarna av bevakningsområdet och en i de södra. Tyvärr har 2021 varit ett uselt år för kungsörnarna i vårt område med förmodligen inga lyckade häckningar. Det vore därför angeläget att kungsörnarna fortsättningsvis ägnas mycket uppmärksamhet.

Tack
Som vanligt är förutsättningar lite olika för räknarna. Vissa får sno på rejält för att hinna med allt som händer. Andra blir glada om de noterar en enstaka örn. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

/Nils Waldemarsson