Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursionsreferat 2022

Fågelskådningens dag 8 maj 2022 (med rätt tipsrad)

Utmärkt väder med en nästan vindstilla men kylig morgon följdes av en solig och skön förmiddag. Cirka 80 besökare infann sig för den traditionella Fågelskådningens dag på Håslövs ängar. Antalet besökare överträffade något antalet observerade arter som sammanlagt uppgick till 66 arter. Detta trots att vi helt saknade sträckande fåglar över ängarna.

En positiv faktor denna torra vår är att de åtgärder som gjorts för att hålla kvar vattnet på ängar fungerar väl. Utan detta hade området varit mer eller mindre torrlagt till förfång för fåglarna, särskilt vadarna. Utöver rödspovarna noterades lite mer ovanliga arter som årta, mindre strandpipare, mosnäppa, svarttärna och skräntärna. Tyvärr fanns endast enstaka brushanar kvar. De brushanar som förekommit tidigare i veckan hade säkert påbörjat norrsträcket.

Som vanligt hade undertecknad knåpat ihop en knepig tipspromenad. Vi fick en pristagare med 12 rätt och fyra som delade på 11 rätt. Grattis! Vi ser till att priserna når pristagarna.

Fågelklubben tackar besökare och funktionärer för en väl genomförd Fågelskådningens dag!

Foto: Ulrika TollgrenÖrndagen 23 januari 2022

Efter att ha tvingats till "enskild"  örnskådning under fjolåret så återgick vi till sedvanlig örndag i Tosteberga. Örnarna och besökarna svarade väl upp mot förväntningarna.

Trots att vi valde att gå ut med relativt begränsad information p g a den pågående pandemin blev årets upplaga av örndagen lyckad. Det kändes som såväl medlemmar som andra besökare hade ett visst behov av normalitet i den annars för tillfället något begränsade tillvaron.
Således mötte över 100 besökare upp för att se örnar, få aktuell information om desamma och dessutom få spisa en grillad korv med lite varmt kaffe. Som vanligt ställde byalaget m fl från Tosteberga upp med det sistnämnda.

Foto: Anders JarnemoÖrnräkning 8 januari 2022

Örnräkningen genomfördes under goda förutsättningar för de flesta. Antalet observerade havsörnar motsvarar antalen under de senaste åren. Vi kanske rent av ligger på det antal övervintrande havsörnar som området kan föda?

Havsörn
I likhet med de senaste åren så stördes örnräkningen i vissa områden av de i pandemitider ökande friluftsaktiviteterna. Det handlade om jakt vid Odersberga och Maltesholm, fiske ute vid kusten och annat friluftsliv. Detta påverkar naturligtvis räknandet. Ute vid matningsplatsen vid kusten påverkade någon störning örnarna från kl 1100 och framåt. Trots detta så fanns det totalt mellan 33 och 36 örnar i området. Detta ligger väldigt nära förekomsten under 2021 och är fler än 2020 då 28 individer fanns i området. I dessa antal ingår även Trolle-Ljungby mosse där störningen i hjorthägnet är minimal och där något ätbart intresserade örnarna. De 8 till 9 ex som fanns där blev kvar hela förmiddagen. Likaså föreföll örnarna vid Gruarna vara tämligen stationära.

I området Hammarsjön och söder därom sågs ett tjugotal olika örnar. Vilket i stort motsvarar antalet under 2021. Summerar man sjöarna norr och nordost om Kristianstad så finner man också där ungefär samma antal som 2021. Dock lite annorlunda fördelade. Spannet på 3 till 6 ex för Råbelövsjön beror på att 2 adulta örnar sågs såväl där som vid Fredriksdalsviken. Det går inte att utröna om det är ett och samma par eller om det är två olika.