Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Örnräkning 5 januari 2019

Ovanlig gäst vid åteln, ung kungsörn. Foto: Anders JarnemoÖrnräkningen genomfördes under för räknarna mycket gynnsamma väderleksförutsättningar. Trots flera slag av störningar uppgick antalet havsörnar till fler än under både 2017 och 2018, om än lite annorlunda fördelade mellan olika områden. Drygt 70 havsörnar räknades in.

Havsörn
Omkring kl 0900 ses flest örnar samtidigt i kustområdet. Åtminstone 9 av dessa finns då i området kring matningsplatsen. Samtidigt fanns ett antal havsörnar i andra delar av området vilket gör att totalantalet i kustområdet inklusive Trolle Ljungby mosse blir 22 till 23 individer. Detta är 6 till 7 färre än vid motsvarande räkning 2018.

Vid Hammarsjön fanns fler örnar i de södra delarna än i den norra delen av sjön. Antalet var i likhet med 2018. Däremot fanns fler havsörnar i området söder om Hammarsjön än under 2018 trots att utfodringsverksamheten där inte var igång. Vid Araslövssjön kunde observatören följa när örnarna slog en grågås. Odersbergaområdet påverkades av jakt varför antalet havsörnar är lägre än vad som är normalt för området. De örnar som sågs vid sjöarna var tämligen stationära och få rörelser mellan dessa och andra områden observerades. Antalet observerade örnar är högre här än vid motsvarande tillfälle 2018.  

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2019-01-05

Lokal                          Antal örnar            Adulta                Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl                    22-23                    5-6                      17
Tr Ljungby mosse       

Ivösjön                          5                         0                       5

Oppmannasjön/              7-8                        2                       5-6                  
Råbelövsjön                       

Odersberga/                   6                         2                       4            
Gummastorpasjön

Araslövssjön/                 7-8                        3                       4-5
Isternästet       

Hammarsjön                   7                         2                       5

Söder om Hammarsjön   15-17                       4                     11-13

Totalt                         69-74                   18-19                  51-55

Kungsörn
Denna gång sågs 6 kungsörnar vid räkningstillfället i vårt område. Av dessa var 4 adulta, med all säkerhet revirhållande kungsörnar. Därutöver 2 yngre förmågor, varav den ena hade den goda smaken att besöka maten ute vid kusten. Som vanligt varierar antalet observerade kungsörnar över åren då den är betydligt svårare än havsörn att inventera. Men vi vet att det finns fler kungsörnar i området. Dessa är oerhört viktiga då den skånska kungsörnspopulationen hade en mager häckningssäsong under 2018. Så vitt känt kom endast 4 ungar på vingarna.

Tack
Den här gången var det behagligt att vara örnräknare, åtminstone vädermässigt. Några såg tyvärr inga örnar alls medan andra såg örnar nästan hela tiden. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

Nils Waldemarsson