Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Fågelområden

Området ...

De nordöstra delarna av Skåne är kända som fantastiska fågelmarker. Här häckar och rastar ett stort antal rödlistade fågelarter.
I centrum för uppmärksamheten ligger våtmarkerna  längs nedre delarna av Helgeån, som utgör kärnan i Kristianstads Vattenrike. De storslagna våtmarkerna är skyddade av den internationella Ramsarkonventionen, av EU:s nätverk Natura 2000 och genom nationell lagstiftning.
Även utanför Vattenriket hyser Kristianstads och Bromölla kommuner stora naturvärden, inte minst sjö-  och skogslandskapet i norr, skärgårdskusten mellan Blekingegränsen och Åhus och sandkusten ner mot Österlen. Landskapet är rikt och omväxlande och rymmer en mångfald naturtyper.

... och fåglarna

Till de ornitologiska Kristianstadsspecialiteterna sommartid räknas rördrom, ängshök, vaktel, rödspov, brushane, svarttärna, fältpiplärka, flodsångare, skäggmes, pungmes, gulhämpling och rosenfink.
Vintertid uppehåller sig ett hundratal havsörnar och tiotusentals gäss i området.
Det sammanlagda antalet fågelarter som observerats i Kristianstads och Bromölla kommuner är ca 305. Av dessa häckar 160 i området, drygt 60 är regelbundna besökare och de övriga är tillfälliga gäster.

Här följer en översiktlig beskrivning av några viktiga fågelområden.

Våtmarkerna längs nedre Helgeån

Våtmarkerna som utgör Kristianstads Vattenrikes centrala delar, omfattar slättsjöarna, strandängarna, igenväsningsområdena och sumpskogarna längs de nedre 35 kilometrarna av Helgeån, mellan Torsebro (6 km NV Kristianstad) och havet. Det flacka området präglas av vattenståndets naturliga fluktuation med högvattenperioder (oftast vinter-vår) och lågvattenperioder (sommar-höst). Stora strandängsområden hävdas fortfarande genom bete och slåtter. Här trivs gäss, simänder och många olika vadare. Exklusiva arter som årta, skedand, brushane och rödspov häckar. Se artikel Strandängsinventering 1997. Igenväxande ängsmarker domineras av videbuskar, högstarr och vass. Sådana områden attraherar bl a rördrom, brun kärrhök, sumphöns, Acrocephalus-/Locustella-sångare, skäggmes, sävsparv och rosenfink.
Områden som vuxit igen i flera årtionden övergår till alsumpskog med arter som mindre hackspett, näktergal, härmsångare, pungmes och stjärtmes.De efemära svarttärnorna byter ofta häcknongsplats från år till år. Se artlista Vattenriket.

Äspet

Söder om Åhus hamn ligger Äspet, vars grunda lagun omgärdas av vass och sandstränder med tångvallar. Här rastar många vadare på sensommar och höst. En restaurering våren 2001 har kraftigt förbättrad möjligheterna att se fåglarna från det yttre fågeltornet. Ett besök kan ibland ge ett tjugotal olika vadararter, och varje år ses t ex myrsnäppa och smalnäbbad simsnäppa. Många änder söker föda i de grunda vattnen. Bland hundratals måsar och tärnor ser man ibland labbar. I vassen finns sumphöns, sångare och skäggmesar. Flera rariteter har anträffats, bl a vitnäbbad islom, ägretthäger, svarthuvad mås, tärnmås, vitgumpsnäppa, dammsnäppa, brednäbbad simsnäppa, kungsfågelsångare och brunsångare.
Se utdrag ur Fågellokaler i Kristianstadstrakten

Skärgårdskusten

Norr om Rinkaby skjutfält får kusten skärgårdskaraktär mot Blekingegränsen. Här häckar arter som vitkindad gås, snatterand, svärta, roskarl, silltrut och kentsk tärna. Under sträckperioder rastar många svanar, gäss, änder, rovfåglar, vadare och tättingar här. Bland sedda rariteter finns t ex rödhalsad gås, kejsarörn, stäppvipa, större piplärka, svartpannad törnskata och bergstaigasångare. Vintertid rastar tusentals gäss i området, däribland enstaka fjällgäss. Över snöpudrade skär och holmar kretsar havsörnar, ibland ses flera tiotal samtidigt.