Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Nordöstra Skånes Fågelklubbs Jubileumsfond instiftades 2017 efter att föreningen fyllt 40 år. Utdelningen sker till att börja med under en fyraårsperiod. Efter utvärdering kan utdelning efter årsmötesbeslut fortsätta under ytterligare en fyraårsperiod.
Stipendiaterna och deras projekt kommer att presenteras på denna sida när ett stipendium beviljas.

Syfte:
Att i samarbete med Högskolan Kristianstad (HKR) stödja och uppmuntra studier och forskning om fågelliv och fågelbiotoper inom fågelklubbens verksamhetsområde.

  • Fondens årliga stipendieutdelning utgörs av max 25 000 kr.
  • Ansökan kan göras när som helst under året. Beslut om stöd tas av fågelklubbens styrelse. Mall för ansökan hittar ni längre ner på denna sida.
  • Stödet kan ha flera former; att i efterhand belöna insatser utförda inom ämnesområdet eller ge stöd till kommande studier inom områden som fågelklubben prioriterat.
  • Stödet skall kunna ges till samma projekt maximalt 2 år i följd.
  • Stipendiaten skall vid minst ett tillfälle presentera sina resultat i föredrag eller artikel i fågelklubbens medlemstidskrift.
  • Stipendiaten svarar för eventuell beskattning av utdelat stipendium.

Ett samarbete mellan Nordöstra Skånes Fågelklubb och Högskolan i Kristianstad

  

 

 

Ansökan om medel från jubileumsfonden

Ansökan kan avse redan genomfört arbete, se villkor under A nedan, eller avse påbörjat eller kommande arbete/studier, se villkor under B nedan.

 

A: Ansökan som avser redan genomfört arbete ska innehålla:

a. Vem/vilka som söker, (namn, adress, telefonnummer)

b. Totalt belopp som söks och grovt specificerat vilka kostnader/utlägg beloppet avses täcka.

c. Vilket konto/vilka konton pengarna ska sättas in på och i de fall det är flera personer inblandade, hur beloppet ska fördelas på respektive konto.

d. Ett ex av eventuell publikation alternativt en skriftlig sammanfattning som är tillräckligt innehållsrik för att styrelsen ska kunna avgöra om arbetet uppfyller villkoren i stadgarna.

e. På vilket sätt sökande avser presentera arbetet enligt paragraf 5 i stadgarna.

 

B. Ansökan som avser pågående eller kommande arbete:

a. Vem/vilka som söker, (namn, adress, telefonnummer)

b. Totalt belopp som söks och grovt specificerat vilka kostnader/utlägg beloppet avses täcka, alternativt ange att det avser ett stipendium.

c. Vilket konto/vilka konton pengarna ska sättas in på och i de fall det är flera personer inblandade, hur beloppet ska fördelas på respektive konto.

d. Kort beskrivning av syftet med arbetet, dvs vad man vill studera, och hur det är tänkt att utföras. Här tas upp såväl metodik som plats(er) och den tid man beräknar att arbetet tar.

e. Hur arbetet kommer att presenteras då det är klart.

f. På vilket sätt den sökande avser presentera arbetet enligt paragraf 5 i stadgarna.

 

Ansökan sker via mail till nils.waldemarsson@swipnet.se eller via post till: Nils Waldemarsson, Skånegatan 6, 295 32 Bromölla